Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță


Anexa 5.2.2 – Invitația de participare (SCI)


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)


Schema de Granturi pentru Licee


Beneficiar:Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand”,Sighetu Marmației,Maramureș
Titlul subproiectului: PAS CU PAS SPRE REUȘITĂ
Acord de grant nr.469/SGL/R II
5 decembrie, Sighetu Marmației
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)
Denumirea Sarcinii: achiziția serviciilor de consultanță pentru evaluarea și diagnosticarea
particularităților de învățare ale elevilor și dezvoltarea personală a acestora
Referinta: a SERVICII DE CONSULTANȚĂ
Introducere
În baza Acordului de Grant nr. 469, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” Sighetu
Marmației,Maramureș, a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectul
privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 315,903 LEI pentru implementarea
subproiectului PAS CU PAS SPRE REUȘITĂ și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru
ACTIVITATEA:”SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ GESTIONĂM CORECT TIMPUL DIDACTIC”–EVALUAREA ȘI
DIAGNOSTICAREA PARTICULARITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR,CONȘTIENTIZAREA
IMPORTANȚEI GESTIONĂRII CORECTE A TIMPULUI prin administrare de chestionare
școlare,aplicare, interpretare, facilitând creșterea calității serviciilor educaționale, pentru creșterea ratei de
participare și promovare la examenul de bacalaureat, prin orientarea elevilor din grupul țintă către activitățile
de îndrumare în carieră, remediale și extrașcolare propuse în cadrul proiectului.Lipsa de organizarea a
propriului timp se răsfrânge,implicit asupra celorlalte domenii din viața elevilor,după cum reiese din
obiectivele proiectului.Lipsa de structurare a materialului de studiu și realizarea responsabilităților în ultimul
moment îl împiedică pe elev să-și utilizeze toate resursele la maxim din cauza crizei de timp.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.
Liceul Pedagogic”Regele Ferdinand” invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a
participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin
care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul
de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Licee din cadrul
Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.
Criterii de Calificare și Selecție
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:
 studii de licență/universitare cu specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială (25p)
 cel puțin 1 an de experiență în activitatea de evaluare psihologică, în asigurarea asistenței
psihopedagogice pe problema adaptării elevilor la cerinţele şcolare (15p)
 cel puțin 1 proiect de dezvoltare în domeniul educațional (5p)
 cunoștințe operare PC (5p)
 gradul II (5p)
 Colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii aflați în
dificultate (1p/colaborare) (5p)
Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru
negocierea contractului.. O ofertă conformă va întruni minim 50 de puncte.
CRITERII PUNCTAJ
MAXIM POSIBIL
1. Calificări generale (educaţie şi instruiri efectuate în general, ani
de experienţă, funcţia deţinută, etc.) 30 puncte
1.1 Studii universitare – specializarea
PSIHOLOGIE/PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 25 puncte
1.2
Master sau cursuri în domeniul managementului educațional
 Master 5p
 Cursuri 2p/curs
5 puncte
2. Calificări şi abilităţi specifice (educaţie, instruiri şi experienţă
în domeniul specific, relevante pentru sarcina alocată) 50 puncte
2.1
Gradul didactic
– gradul I – 10 puncte
– gradul II – 5 puncte
10 puncte
2.2 Cursuri/activități în domeniul evaluării sau intervenției la elevii
aparținând grupurilor vulnerabile (1p / curs) 10 puncte
2.3 Cunostinţe operare PC certificate 5 puncte
2.4 Articole și publicații științifice în specialitate (1p/articol) 5 puncte
2.5 Participare la proiecte internaționale (2,5p/proiect) 5 puncte
2.6 Derulare de proiecte educaționale dedicate grupurilor
dezavantajate (1p/proiect) 10
2.7 Activitate ca formator (2p/activitate) 5 puncte
3. Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar
superior 20 puncte
3.1
Cel puțin 1 an de experiență în activitatea de evaluare
psihologică, în asigurarea asistenței psihopedagogice pe
problema adaptării elevilor la cerinţele şcolare (adeverință,
suporturi de curs, fișe de lucru, chestionare)
15 puncte
3.2
Colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS,
ONG care sprijină copiii aflați în dificultate
(1p/colaborare)
5 puncte
Punctaj maxim total 100 puncte


Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță
Conflict de interese
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale1
, consultanții au obligația să
ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Liceul Pedagogic
”Regele Ferdinand”împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare,
iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile
interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente
faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al
Beneficiarului de grant.
Prezentarea Scrisorilor de interes
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV . Pentru a valida
informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative ( documentele justificative solicitate –
diplome, certificate, adeverințe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de
Calificare și Selecție.
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin
poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de vineri,14 decembrie,2018, ora 16,00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.
Denumire achizitor: Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației,Maramureș
În atenția: coordonator de grant,dir adj. Dorina Grigor
Adresă: Sighetu Marmației,str P-ța 22 Dec.1989,nr. 5
Tel/Fax: 0262 311732, 0745914017
E-mail: dorina.grigor@yahoo.com

1
Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul Împrumuturilor acordate de către
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de
Dezvoltare Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014) , numit „Ghidul
Consultantului”.

Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță

Anexa 5.1 – Termeni de referință Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand”,Sighetu Marmației,Maramureș 

Titlul subproiectului: PAS CU PAS SPRE REUȘITĂ Acord de grant nr. 469/SGL/R II/ 01.10.2018 Termeni de referință pentru SERVICII DE CONSULTANȚĂ (SCI) 

1. Context Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD – Banca Mondială), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut no. 8481 – RO (Proiectul privind învățământul secundar) între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. În baza Acordului de Grant nr. 469/SGL/ R II/01.10.2018, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 315,903 Lei pentru implementarea subproiectului PAS CU PAS SPRE REUȘITĂ și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru

 1. EVALUAREA ȘI DIAGNOSTICAREA PARTICULARITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR ÎN IDEEA GESTIONĂRII EFICIENTE A TIMPULUI pentru a asigura identificarea particularităților de învățare ale elevilor (atitudinea față de învățare, motivația învățării, strategiile de învățare, modalitatea de abordare a învățării, stilul învățării); evaluarea nivelului de dezvoltare intelectuală şi a aptitudinilor cognitive (abilitatea generală de a învăța, aptitudinea numerică, aptitudinea verbală, spațială, de percepere a formei, rapiditate în reacții și capacitate decizională). Această activitate are ca scop principal realizarea unui portofoliu care să servească orientării întregului parcurs al elevilor în cadrul tuturor activităţilor propuse prin proiectul ROSE. 

2. DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ își propune: dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, emoțiile, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare; formarea de atitudini care facilitează creșterea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă și pentru viitor; dezvoltarea abilităților transferabile: comunicarea asertivă, managementul emoțiilor, rezolvarea conflictelor și a problemelor, abilitatea generală de învățare. Activităţile de dezvoltare personală sunt propuse pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor de aşi descoperi aptitudinile şi abilităţile, devenind conştienţi de ele, precum şi pentru crearea unui cadru adecvat motivaţiei personale a acestora în vederea valorificării lor Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță pentru asigurarea progresului lor şcolar şi încurajarea accesului la învăţământul terţiar, precum şi la diferite medii profesionale. 2. Obiectiv Obiectivul acestor servicii de consultanță este:  Creșterea calității serviciilor educaționale (prin evaluarea și diagnosticarea particularităților de învățare ale elevilor, necesare adoptării unor măsuri psihopedagogice și educaționale eficiente) pentru asigurarea progresului școlar al elevilor de liceu, în vederea menținerii unei rate ridicate a procentului de absolvire, a creșterii ratei de participare și promovare la examenul de bacalaureat.  Sporirea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat prin consilierea și orientarea elevilor din grupul țintă, pe tot parcursul proiectului, în vederea dezvoltării abilităților de învățare (metacognitive), socio-emoționale și decizionale ale acestora, spre a facilita reușita lor la examenul de bacalaureat de la valoarea de referință de 85,22% la 86,9% în primul an de proiect  Asigurarea accesului la o educaţie de calitate a elevilor aparţinând grupurilor dezavantajate, în fiecare an din proiect, prin implicarea în activități de gestionare corectă a timpului, de dezvoltare personală menite să crească motivația pentru învățare și performanțele școlare ale acestora. 3. Scopul serviciilor În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi:  Aplicare chestionare pentru identificarea particularităților de învățare (atitudinea față de învățare, motivația învățării, autoeficacitatea învățării, strategiile de învățare, modalitatea de abordare a învățării, stilul învățării ale elevilor);  Evaluarea profilului psiho-aptitudinal al elevului (aplicare test de evaluare a nivelului de dezvoltare intelectuală și a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor cognitive);  Cotarea și interpretarea rezultatelor la chestionarele și testele aplicate;  Comunicarea rezultatelor evaluării elevilor, părinților și profesorilor; Activități de consiliere în grup (de câte 15 sau 20 elevi) pe următoarele teme: învățarea eficientă: stiluri de învățare, managementul timpului, luarea notițelor și organizarea informațiilor, motivația în învățare, gândirea critică, citirea activă, ascultarea activă, tehnici de elaborare a unor subiecte, anxietate față de test și controlul acesteia., comunicarea asertivă; managementul emoțiilor; rezolvarea conflictelor; luarea deciziilor și rezolvarea de probleme. Rezultate așteptate:  180 de elevi aparținând grupului țintă evaluați la sfârșitul primului an de proiect;  Identificarea a 150 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile și implicarea acestora în activitățile proiectului;  40 de elevi aparținând grupului țintă cu abilități socio-emoționale și metacognitive dezvoltate la sfârșitul primului an de proiect;  Intocmirea unor planuri de educație remedială, în funcție de particularitățile diagnosticate ale elevilor din grupul țintă, în vederea optimizării activității didactice pentru a facilita reușita la examenul de bacalaureat;  Semnarea acordului și angajamentului elevului, respectiv al părintelui privind implicarea în activitățile derulate. Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță Continuarea serviciilor:  Elevii din clasele a XI-a evaluați în anul 1 de proiect vor avea acces la activitățile propuse în anul 2 de proiect pe baza evaluării și diagnosticării particularităților de învățare realizate în anul 1 de proiect  În anul 2 de proiect, din 180 de elevi aparținând grupului țintă, 90 vor fi evaluați și diagnosticați pentru identificarea particularităților de învățare, iar restul de 90 de elevi vor fi orientați către activitățile proiectului în baza evaluării efectuate în anul 1 de proiect.  Având în vedere cunoașterea grupului țintă de către consultant, considerăm că este un avantaj continuarea prestării serviciilor de consultanță de către același specialist în toți cei 4 ani de proiect. 4. Livrabile Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:  rapoarte (de evaluare ale activităților desfășurate)  plan remedial pentru fiecare elev  protocoalele chestionarelor/testelor completate  fișe de lucru ale elevilor 5. Cerințe privind calificarea Consultanților În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul schemei de granturi pentur licee, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE. Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele:  studii universitare cu specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială  cel puțin 1 an de experiență în activitatea de evaluare psihologică, în asigurarea asistenței psihopedagogice pe problema adaptării elevilor la cerinţele şcolare  grad didactic II  Colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii aflați în dificultate 6. Alți termeni relevanți -colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii aflați în dificultate -articole și publicații științifice în specialitate -participare la proiecte internaționale -derulare de proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate -activitate ca formator Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. Perioada estimată pentru implementarea contractului: octombrie 2018-mai 2019 Durata contractului: 7 luni Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță Numărul de ore estimat: 28 Evaluare și diagnosticarea particularităților de învățare: Durata: octombrie 2018-februarie 2019, nr de ore: 16, nr.elevi evaluați – 180 Dezvoltarea personală a elevilor din grupul țintă: Durata: martie -mai 2019, nr de ore: 12, nr elevi – 40 În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul schemei de granturi pentur licee, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE. Locație: Activitățile cu elevii din grupul țintă vor avea loc la Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand”. Activitatea de cotare și interpretare a rezultatelor va avea loc la Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” Raportare. Cerințe: – Număr de elevi implicați în activitățile de consiliere – Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate – Analiza SWOT Termene de raportare: – pentru evaluarea/diagnosticarea particularităților de învățare – februarie 2019 – pentru dezvoltarea personală – aprilie 2019 și mai 2019 Rapoartele vor fi înaintate spre aprobare coordonatorului de grant, la termenul stabilit. Facilități oferite de Beneficiar. -acces la anumite documente ale subproiectului (situația școlară a elevilor, date de contact elevi, părinți, condițiile impuse de proiectul ROSE, obiectivele proiectului și rezultatele așteptate, indicatorii de performanță ai proiectului) -computer, videoproiector, xerox -spațiu pentru desfășurarea activităților de evaluare și diagnosticare Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo informație confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse. Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea acestuia.

Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță

Anexa 5.1 – Termeni de referință Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand”,Sighetu Marmației,Maramureș 

Titlul subproiectului: PAS CU PAS SPRE REUȘITĂ Acord de grant nr. 469/SGL/R II/ 01.10.2018 Termeni de referință pentru SERVICII DE CONSULTANȚĂ (SCI) 

1. Context Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD – Banca Mondială), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut no. 8481 – RO (Proiectul privind învățământul secundar) între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. În baza Acordului de Grant nr. 469/SGL/ R II/01.10.2018, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 315,903 Lei pentru implementarea subproiectului PAS CU PAS SPRE REUȘITĂ și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru

 1. EVALUAREA ȘI DIAGNOSTICAREA PARTICULARITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR ÎN IDEEA GESTIONĂRII EFICIENTE A TIMPULUI pentru a asigura identificarea particularităților de învățare ale elevilor (atitudinea față de învățare, motivația învățării, strategiile de învățare, modalitatea de abordare a învățării, stilul învățării); evaluarea nivelului de dezvoltare intelectuală şi a aptitudinilor cognitive (abilitatea generală de a învăța, aptitudinea numerică, aptitudinea verbală, spațială, de percepere a formei, rapiditate în reacții și capacitate decizională). Această activitate are ca scop principal realizarea unui portofoliu care să servească orientării întregului parcurs al elevilor în cadrul tuturor activităţilor propuse prin proiectul ROSE. 

2. DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ își propune: dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, emoțiile, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare; formarea de atitudini care facilitează creșterea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă și pentru viitor; dezvoltarea abilităților transferabile: comunicarea asertivă, managementul emoțiilor, rezolvarea conflictelor și a problemelor, abilitatea generală de învățare. Activităţile de dezvoltare personală sunt propuse pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor de aşi descoperi aptitudinile şi abilităţile, devenind conştienţi de ele, precum şi pentru crearea unui cadru adecvat motivaţiei personale a acestora în vederea valorificării lor Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță pentru asigurarea progresului lor şcolar şi încurajarea accesului la învăţământul terţiar, precum şi la diferite medii profesionale. 2. Obiectiv Obiectivul acestor servicii de consultanță este:  Creșterea calității serviciilor educaționale (prin evaluarea și diagnosticarea particularităților de învățare ale elevilor, necesare adoptării unor măsuri psihopedagogice și educaționale eficiente) pentru asigurarea progresului școlar al elevilor de liceu, în vederea menținerii unei rate ridicate a procentului de absolvire, a creșterii ratei de participare și promovare la examenul de bacalaureat.  Sporirea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat prin consilierea și orientarea elevilor din grupul țintă, pe tot parcursul proiectului, în vederea dezvoltării abilităților de învățare (metacognitive), socio-emoționale și decizionale ale acestora, spre a facilita reușita lor la examenul de bacalaureat de la valoarea de referință de 85,22% la 86,9% în primul an de proiect  Asigurarea accesului la o educaţie de calitate a elevilor aparţinând grupurilor dezavantajate, în fiecare an din proiect, prin implicarea în activități de gestionare corectă a timpului, de dezvoltare personală menite să crească motivația pentru învățare și performanțele școlare ale acestora. 3. Scopul serviciilor În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi:  Aplicare chestionare pentru identificarea particularităților de învățare (atitudinea față de învățare, motivația învățării, autoeficacitatea învățării, strategiile de învățare, modalitatea de abordare a învățării, stilul învățării ale elevilor);  Evaluarea profilului psiho-aptitudinal al elevului (aplicare test de evaluare a nivelului de dezvoltare intelectuală și a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor cognitive);  Cotarea și interpretarea rezultatelor la chestionarele și testele aplicate;  Comunicarea rezultatelor evaluării elevilor, părinților și profesorilor; Activități de consiliere în grup (de câte 15 sau 20 elevi) pe următoarele teme: învățarea eficientă: stiluri de învățare, managementul timpului, luarea notițelor și organizarea informațiilor, motivația în învățare, gândirea critică, citirea activă, ascultarea activă, tehnici de elaborare a unor subiecte, anxietate față de test și controlul acesteia., comunicarea asertivă; managementul emoțiilor; rezolvarea conflictelor; luarea deciziilor și rezolvarea de probleme. Rezultate așteptate:  180 de elevi aparținând grupului țintă evaluați la sfârșitul primului an de proiect;  Identificarea a 150 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile și implicarea acestora în activitățile proiectului;  40 de elevi aparținând grupului țintă cu abilități socio-emoționale și metacognitive dezvoltate la sfârșitul primului an de proiect;  Intocmirea unor planuri de educație remedială, în funcție de particularitățile diagnosticate ale elevilor din grupul țintă, în vederea optimizării activității didactice pentru a facilita reușita la examenul de bacalaureat;  Semnarea acordului și angajamentului elevului, respectiv al părintelui privind implicarea în activitățile derulate. Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță Continuarea serviciilor:  Elevii din clasele a XI-a evaluați în anul 1 de proiect vor avea acces la activitățile propuse în anul 2 de proiect pe baza evaluării și diagnosticării particularităților de învățare realizate în anul 1 de proiect  În anul 2 de proiect, din 180 de elevi aparținând grupului țintă, 90 vor fi evaluați și diagnosticați pentru identificarea particularităților de învățare, iar restul de 90 de elevi vor fi orientați către activitățile proiectului în baza evaluării efectuate în anul 1 de proiect.  Având în vedere cunoașterea grupului țintă de către consultant, considerăm că este un avantaj continuarea prestării serviciilor de consultanță de către același specialist în toți cei 4 ani de proiect. 4. Livrabile Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:  rapoarte (de evaluare ale activităților desfășurate)  plan remedial pentru fiecare elev  protocoalele chestionarelor/testelor completate  fișe de lucru ale elevilor 5. Cerințe privind calificarea Consultanților În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul schemei de granturi pentur licee, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE. Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele:  studii universitare cu specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială  cel puțin 1 an de experiență în activitatea de evaluare psihologică, în asigurarea asistenței psihopedagogice pe problema adaptării elevilor la cerinţele şcolare  grad didactic II  Colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii aflați în dificultate 6. Alți termeni relevanți -colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii aflați în dificultate -articole și publicații științifice în specialitate -participare la proiecte internaționale -derulare de proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate -activitate ca formator Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. Perioada estimată pentru implementarea contractului: octombrie 2018-mai 2019 Durata contractului: 7 luni Anexa 5 – Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță Numărul de ore estimat: 28 Evaluare și diagnosticarea particularităților de învățare: Durata: octombrie 2018-februarie 2019, nr de ore: 16, nr.elevi evaluați – 180 Dezvoltarea personală a elevilor din grupul țintă: Durata: martie -mai 2019, nr de ore: 12, nr elevi – 40 În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul schemei de granturi pentur licee, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE. Locație: Activitățile cu elevii din grupul țintă vor avea loc la Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand”. Activitatea de cotare și interpretare a rezultatelor va avea loc la Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand” Raportare. Cerințe: – Număr de elevi implicați în activitățile de consiliere – Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate – Analiza SWOT Termene de raportare: – pentru evaluarea/diagnosticarea particularităților de învățare – februarie 2019 – pentru dezvoltarea personală – aprilie 2019 și mai 2019 Rapoartele vor fi înaintate spre aprobare coordonatorului de grant, la termenul stabilit. Facilități oferite de Beneficiar. -acces la anumite documente ale subproiectului (situația școlară a elevilor, date de contact elevi, părinți, condițiile impuse de proiectul ROSE, obiectivele proiectului și rezultatele așteptate, indicatorii de performanță ai proiectului) -computer, videoproiector, xerox -spațiu pentru desfășurarea activităților de evaluare și diagnosticare Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo informație confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse. Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea acestuia.