Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind scolicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 28 mai 2021) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Menționăm că unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părinții pentru a lua decizii în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare.

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE – 10 MAI 2022 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII   PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.

 • Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
 • În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa_3_  la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de a face în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip de cerere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • În situația depunerii cererii-tip de înregistrare și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere din unitatea de învățământ.

Calendar inscriere

Plan de școlarizare – clase aprobate

Metodologie evaluarea clasa pregătitoare

Criterii generale și specifice specifice în învățământul primar 2022-2023

Cerere de acceptare online

În acest moment link-ul către Ministerul Educației prin care se pot face înscrieri online în clasa pregătitoare, este inactiv. El va fi activ în pagina https://inscriere.edu.ro/  conform calendarului.

Atenție!  Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimina obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

Documente necesare înscrierii  în clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023

 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Copie de pe actul de identitate al parintilor
 • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul
 • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie)
 • Avizul de la medicul de familie/medicul școlar, din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală
 • Dosar plic
 • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de  6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021   inclusiv, alături de documentele menționate, mai sus părintele depune și  recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată. de unitate învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița  sau  documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecvent grădinița  sau au revenit din străinătate.
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare  .
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere,  dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție , în situația aceasta în care nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Evaluarea-psihosomatică

Anexa 1 cerere recomandare gradinita 2022 -2023

Anexa 2 cerere_evaluare_dezvoltare 2022-2023

Anexa 3 declarație pe propria raspundere 2022 -2023


ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

Calendar admitere la liceu 2022

Informatii admitere pedagogic

16 – 17 mai 2022 inscrierea pentru probele de aptitudini
18 – 20 mai 2022 Desfasurarea probelor de aptitudini

Descriere probe aptitudini

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
18 – 20 mai 2022 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
4 – 11 iulie 2022 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita! Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere.
14 iulie 2022 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023.
15 – 20 iulie 2022 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu pentru anul scolar 2021-2022

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 X ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a
Amintim ca Evaluarea Nationala 2022 are loc in perioada 14-16 iunie, iar afisarea rezultatelor finale se face pe 30 iunie.

Calendar Evaluare Nationala 2022

30 mai – 3 iunie 2022 – inscrierea la evaluarea nationala
3 iunie 2022 – incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022 – Limba si literatura romana — proba scrisa
16 iunie 2022 – Matematica — proba scrisa
17 iunie 2022 – Limba si literatura materna — proba scrisa
23 iunie 2022 (pana la ora 14.00) – Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor
23 iunie 2022 (ora 16.00-ora 19.00)
24 iunie 2022 (ora 8.00-ora 12.00) – Depunerea contestatiilor
24 iunie – 29 iunie 2022 – Solutionarea contestatiilor
30 iunie 2022 – Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind scolicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 28 mai 2021) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Menționăm că unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părinții pentru a lua decizii în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare.

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE – 10 MAI 2022 , ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV 8,00 – 17,00 (VINERI)

PENTRU RELAȚII   PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NUMĂRUL DE TELEFON 0262311732.

 • Cerere-tip de înscriere_2022_etapa_I se poate completa online, transmite prin e-mail (la adresa lrferdinand@yahoo.com), prin poștă (la adresa Sighetu Marmației str. 22 Decembrie 1989 nr. 5) sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
 • În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa_3_  la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de a face în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip de cerere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • În situația depunerii cererii-tip de înregistrare și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere din unitatea de învățământ.

Calendar inscriere

Plan de școlarizare – clasa aprobate

Metodologie evaluarea clasa pregătitoare

Criterii generale și specifice specifice în învățământul primar 2022-2023

Cerere de acceptare online

În acest moment link-ul către Ministerul Educației prin care se pot face înscrieri online în clasa pregătitoare, este inactiv. El va fi activ în pagina https://inscriere.edu.ro/  conform calendarului.

Atenție!  Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimina obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023

 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Copie de pe actul de identitate al parintilor
 • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul
 • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie)
 • Avizul de la medicul de familie/medicul școlar, din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală
 • Dosar plic
 • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de  6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021   inclusiv, alături de documentele menționate, mai sus părintele depune și  recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată. de unitate învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița  sau  documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecvent grădinița  sau au revenit din străinătate.
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare  .
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere,  dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție , în situația aceasta în care nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Evaluarea-psihosomatică

Anexa 1 cerere recomandare gradinita 2022 -2023

Anexa 2 cerere_evaluare_dezvoltare 2022 -2023

Anexa 3 declarație pe propria raspundere 2022 -2023

Cerere-tip de înscriere_2022_etapa_I


ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

Calendar admitere la liceu 2022

Informatii admitere pedagogic

16 – 17 mai 2022 inscrierea pentru probele de aptitudini
18 – 20 mai 2022 Desfasurarea probelor de aptitudini

Descriere probe aptitudini

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
18 – 20 mai 2022 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
4 – 11 iulie 2022 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita! Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere.
14 iulie 2022 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023.
15 – 20 iulie 2022 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu pentru anul scolar 2021-2022

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 X ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a
Amintim ca Evaluarea Nationala 2022 are loc in perioada 14-16 iunie, iar afisarea rezultatelor finale se face pe 30 iunie.

Calendar Evaluare Nationala 2022

30 mai – 3 iunie 2022 – inscrierea la evaluarea nationala
3 iunie 2022 – incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022 – Limba si literatura romana — proba scrisa
16 iunie 2022 – Matematica — proba scrisa
17 iunie 2022 – Limba si literatura materna — proba scrisa
23 iunie 2022 (pana la ora 14.00) – Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor
23 iunie 2022 (ora 16.00-ora 19.00)
24 iunie 2022 (ora 8.00-ora 12.00) – Depunerea contestatiilor
24 iunie – 29 iunie 2022 – Solutionarea contestatiilor
30 iunie 2022 – Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor

Inspired By Excellence & Innovation

Course Inspired Facilities

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this.