CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 

DIRECTOR PROF. CHINDRIŞ CLAUDIU

ž Responsabilitățile care îi revin prin fișa postului

ž Asigură respectarea legislației în vigoare

ž Administrează,  prin delegare din partea Consiliului Local, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ

ž Emite Decizii în concordanță cu hotărârile Consiliului de Administrație și cu alte documente  legislative

ž Asigură legătura cu Comitetul de Părinți, Consiliului Local,  Primărie, Inspectoratul Școlar Județean, Ministerul Educaţiei Naţionale

ž Coordonează direct secretariatul, contabilitatea, întocmind  Planul de buget anual

ž Elaborează  Planul de dezvoltare al școlii, Rapoarte de activitate semestriale și anuale Planuri manageriale semestriale și anuale

ž Îndeplinește rol de purtător de cuvânt și asigură promovarea intereselor și imaginii școlii în mass-media

DIRECTOR ADJUNCT- PROF. ÎNV. GRIGOR DORINA

ž Responsabilitățile care îi revin prin fișa postului

ž Actualizează ROI

ž Supervizează Sistemul de asigurare al siguranței elevilor în școală

ž Conduce sectorul administrativ

ž Supervizează activitățile artistice, sportive și serbările școlare

ž Verifică Condica de prezență ( sector didactic și administrativ )

ž Controlează  Comisia pentru securitate și sănătatea muncii și a situațiilor de urgență

ž Centralizează  fișa postului, fișele de evaluare ale cadrelor didactice,  personalului educativ – administrativ și ale personalului administrativ

ž Verifică periodic cataloagele, răspunde de examenele de diferență și corigențe

ž Alte sarcini trasate de Consiliul de Administrație 

MEMBRU (PROF. BOUT ODARCA)

ž Control periodic al Comisiei pentru pregătirea elevilor capabili de performanță

ž Controlează periodic parcurgerea materiei în toate ariile curriculare

ž Gestionează organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare și rezultatele lor

ž Alte sarcini trasate de Consiliul de Administrație

MEMBRU (PROF. DRAGOȘ VIOREL)

ž Supervizează Comisia de curriculum, încadrare și orar

ž Supervizează activitatea de instruire practică la învățământul vocațional

ž Verifică actele de studii ( registrele   matricole, diplome de absolvire, foi matricole, altele)

ž Gestionează statisticile cu rezultatele generale ale elevilor

ž Alte sarcini trasate de Consiliul de Administrație

MEMBRU (PROF. RUS DUMITRU)

ž Coordonează  Comisia pentru securitate și sănătatea muncii și a situațiilor de urgență

ž Gestionează tabelele cu opțiunile elevilor pentru stabilirea CDȘ

ž Gestionează partea financiară a proiectelor structurale, europene

ž Îndeplinește rolul de Coordonator al Proiectelor și Programelor Educative Şcolare și Extrașcolare

ž Alte sarcini trasate de Consiliul de Administrație

Reprezintă interesele Comisiei învățătoare – educatoare, sector școala de aplicație, în Consiliul de Administrație

ž Supervizează activitatea de instruire practică la nivelul sectorului de aplicație

ž Supervizează serviciul, disciplina cadrelor, conduce condica de prezență în sectorul învățători-educatori

ž Supervizează activitatea la nivelul comisiei pentru activități extrașcolare

ž Stabilește la nivelul școlar și preșcolar lista opționalelor la clase, comanda de manuale și întocmește Dosarul Școală după școală, documente pe care le prezintă Consiliului de Administrație al școlii

MEMBRU (VRAJA ANAMARIA) – SECRETAR 

Îndeplinește activitatea de secretariat a Consiliului de Administrați (convocarea membrilor, Procese Verbale, Anexe)

REPREZENTANȚII PĂRINȚILOR

– D-NA GRIGOR SIMONA 

ž Reprezintă Comitetul de părinți în Consiliul de Administrație și diseminează informația în rândul părinților

ž Promovează   interesele și  imaginea  școlii  la nivelul comunității locale

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL

– D-NA STEŢCA MARIANA

– D-NA  TRUŞ LIDIA

– D-NA TIBIL ANCA

ž Promovează interesele și imaginea  școlii la nivelul Consiliului Local

ž Supervizează legalitatea deciziilor Consiliului de Administrație al școlii

REPREZENTANTUL PRIMARULUI – PRIMAR – D-NUL SCUBLI HORIA

ž Promovează interesele și imaginea  școlii la nivelul Consiliului Local

ž Supervizează legalitatea deciziilor Consiliului de Administrație al școlii

OBSERVATOR LIDER SINDICAT (PROF. SECHEL OVIDIU)

ž Susține punctul de vedere al SLIMM la nivel de Consiliul de Administrație.

ž Contrasemnează Deciziile  directorului, al Consiliului de Administrație în concordanță cu legislația în vigoare 

OBSERVATOR REPREZENTANT AL ELEVILOR MARIŞ OANA 12A

ž Participă ocazional la ședințe

ž Promovează interesele elevilor la nivelul Consiliului de Administrație al școlii

ž Diseminează informațiile legate de viața de elev, proiecte, programul Școală după Școală și participă la elaborarea acestora în funcție de sugestiile elevilor (realizat prin sondaj de opinii)

Close Menu